20.04.2017

Informacja dotyczycząca przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: WYKONANIE PROJEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BOISK SPORTOWYCH (powtórka), znak sprawy 01/02/2017

Plik do pobrania (pdf) - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

02.03.2017

Informacja dotycząca ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, na wykonanie projektu i robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 2 271 564 zł (brutto)

Tabela po przetargu 02.03.2017

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

28.02.2017

Aktualizacja  informacji dot. przetargu "Wykonanie projektu i robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych". Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP_ 28.02.2017

- Wyjaśnienia treści SIWZ_28_02_2017

Zmiana terminu składania ofert_28.02.2017

 

24.02.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianie terminu składania ofert. Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_24.02.2017

Zmiana terminu skadania ofert_24.02.2017

 

 

13.02.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianie terminu składania ofert. Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_13.02.2017

Zmiana terminu skadania ofert, zmiana siwz i ogłoszenia_13.02.2017

 

 

01.02.2017 

Ogłoszenie nr 17753 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.

Wrocław: Wykonanie projektu i robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych (powtórka)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie nr 17753_2017 z dnia 2017.02.01r.

Opis projektu - Kłokoczyce

Decyzja konserwatora zabytków

Karta gwarancyjna

Kłokoczyce - projekt zagospodarowania terenu

Oświadczenie grupa kapitałowa

PFU odwodnienie boisk

Potwierdzenie BZP

Projekt budowlany. Rzut poziomu schemat. - rys.1

Projekt budowlany. Przekrj nawierzchni detal. rys.2

Projekt budowlany. Bramka widok.rys.3 

Projekt budowlany. Bramka. Schemat. Aksonometria rys. 4

Projekt budowlany. Przekroje poprzeczne.rys.5

Projekt budowlany. Przekroje poprzeczne. rys.6

Przekrój podbudowy pod nawierzchnię z trawy syntetycznej

SIWZ II - boisko 1KS Ślęza Wrocław

Trawa

Urząd Miejski Wrocławia - zgłoszenie

Wzór umowy

 

3.11.2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (kliknij by pobrać)
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: WYKONANIE PROJEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BOISK SPORTOWYCH, znaksprawy: 01/09/2016

 

 

13.10.2016

Informacja dotycząca ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, na wykonanie projektu i robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych".

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 2 271 564 zł (brutto). 

Przetarg ceny

 

 

27.09.2016

Ogłoszenie nr 313591 - 2016 z dnia 2016-09-26 r.

Wrocław: Wykonanie projektu i robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie BZP nr 313591 - 2016 z dnia 2016-09-26 r.

Opis projektu Kłokoczyce

Decyzja konserwatora zabytków

Plan zagospodarowania terenu

Program funkcjonalno-użytkowy - odwodnienie boisk

Przekrój podbudowy pod nawierzchnię z trawy syntetycznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonanie projektu i robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych

Urząd Miejski Wrocławia - zgłoszenie

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

Załącznik nr 8 - grupa kapitałowa

Wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ

Typ trawy

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6